הצטרפו למועדון החברים שלנו...

* בשליחת פרטיך הנך מאשר/ת קבלת הודעות במייל

ירדנה - גן עדן פרטי

© כל הזכויות שמורות לאבוקייק בע"מ 2018

אתר זה נבנה ע"י "פאן בצפון - מסעדות, לינה ואטרקציות בצפון"

תנאי הזמנה ושימוש באתר

מונחים

1. ספק האטרקציה / אתר הפעילות / מפעיל החוויה, להלן בית העסק

2. מפיץ הכרטיס להלן אבוקייק בע"מ / abukayak.co.il

3. רוכש הכרטיס באמצעות ממשקי האינטרנט של אבוקייק  בע"מ להלן משתמש הקצה

4. כרטיס, לרבות אישור דיגיטלי

5. עסקה / הזמנה סך כל הכרטיסים שנרכשו ברכישה אחת ע"י משתמש הקצה

6. נתונים אישיים, כל מידע שמשתמש הקצה או בית העסק מכניס לממשקי רכישת הכרטיסים של אבוקייק בע"מ

כללי

שימוש באתר אבוקייק בע"מ / abukayak.co.il על ידי "משתמש הקצה" או בית עסק, או רכישת כרטיסים, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן,

כל המבצע פעולה באמצעות אתר זה מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד אבוקייק בע"מ ו/או כל חברה קשורה לרבות מנהלי האתר, בעלי המניות, שלוחיהם או מי מטעמם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, לגברים ולנשים.

תוכן הפרסום בתיאור החוויות / הפעילויות, האתרי האטרקציה הינו באחריות בית העסק, מובהר בזאת, כי אבוקייק בע"מ אינו מתחייב לגבי טיבם ואיכותם של הפעילויות המוצעים והם באחריות בית בעסק, מפעילי האטרקציות והאתרים בלבד.

אבוקייק בע"מ מעמידה לרשות בתי העסק את מערכת מכירת הכרטיסים כפלטפורמה להצגת הפעילויות / חוויות ו/או שירותים, להעברת מידע, אין לראות ב "אבוקייק בע"מ" כמי שחבה או מספקת את הפעילויות ו/או השירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

בדף המכירה של כל פעילות ופעילות מופיעים התנאים כפי שנמסרו על ידי בתי העסק. תמונות הפעילויות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין הפעילות/השירות הנמכר. אבוקייק בע"מ אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על בית העסק.

אינטרנט

משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות בכל הקשור לרכישותיו באתר אבוקייק בע"מ  / abukayak.co.il

משתמש הקצה ובית בעסק מכירים בכך שהשימוש באתרי אינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת מפעיל האתר

ייתכן והאתר יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות במפעיל האתר וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות במפעיל האתר, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את זברה חוויות בע"מ בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של אבוקייק בע"מ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור באתר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש הקצה ו/או לבית העסק כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אבוקייק בע"מ

רכישה

על משתמש הקצה להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד הנדרש ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

הכרטיסים אינם תקפים לאירועים מיוחדים או פעילויות המתומחרות בנפרד ואינן כלולות במחיר הכרטיס

עם סיום מוצלח של תשלום רכישת הכרטיס וכל העלויות האחרות של משתמש הקצה ומסירת הכרטיסים למשתמש הקצה על ידי אבוקייק בע"מ ספק הכרטיסים של צד שלישי, יסתיים ההסכם בין זברה חוויות בע"מ לבין משתמש הקצה.

תוקף הכרטיס

הכרטיסים מוגבלים לתאריך לצורך מימושם, כך שתוקפו של הכרטיס יהיה אך ורק לפעילות המסוימת במועד המסוים כפי שצוין בעת רכישת הכרטיס.

לא ניתן יהיה לעשות בכרטיס שפג תוקפו כל שימוש והכרטיס לא יקנה לרוכש הכרטיס כל זכות מכל סוג וכן לא יקנה זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין. על כן, באחריות רוכש הכרטיס לממש את הכרטיס על פי תוקפו.

הכרטיס הנו למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממש כרטיס יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מהכרטיס גלומה בכרטיס המקורי וכל העתק של כרטיס, הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות.

אספקת הפעילות ו/או השירות תהייה תוך הצגת הכרטיס עצמו לבית העסק בתאריך שיוצג עליו. ייתכן שבעת מימוש הכרטיס יידרש הרוכש על ידי בית העסק להציג תעודה מזהה או אמצעי זיהוי אחר.

במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, יבוטלו הכרטיסים שרכשתם

ביטולים

למשתמש הקצה הזכות לבטל כרטיס שרכש בהתאם לתנאי הביטול הנזכרים בתהליך הרכישה הנקבעים ע"י בית העסק, בכפוף לכל דין. פעולת הזיכוי בחברת האשראי עשויה להימשך 21 ימי עסקים ויותר.

במידה ובית העסק ביטל את הפעילות ו/או השרות יושב למשתמש הקצה הסכום ששולם על ידו בגין הכרטיס לפעילות ו/או השרות בגינו נרכש הכרטיס במלואו בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

בעל העסק עשוי לשנות ללא הודעה מוקדמת את שעות הפעילות באטרקציה עקב שיפוץ, תפוסת מבקרים, מזג אוויר, אירועים מיוחדים.

אחריות

אבוקייק בע"מ אינה אחראית לכרטיסים שאבדו, נגנבו או הושחתו.

אבוקייק בע"מ לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

משתמש הקצה משחרר את אבוקייק בע"מ מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק, לכל פעולה של בית עסק, לרבות כשל של בית העסק לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של בית העסק לקיים את תנאי הכרטיס.

בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה, בקשר עם מימוש הכרטיס ו/או אי מימושו עקב מעשה או מחדל של בית העסק ו/או בקשר עם הפעילויות / השירותים נשוא הכרטיס. משתמש הקצה ו/או בית העסק, לפי העניין, מוותר ומשחרר את אבוקייק בע"מ, מנהליה, הדירקטורים ובעלי המניות בה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.

המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות בית העסק , אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד אבוקייק בע"מ לגבי אופיים טיבם והתאמתם לרוכש

משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם בית העסק / אתר האטרקציה. משתמש הקצה משחרר את אבוקייק בע"מ מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות של בית עסק.

בית העסק יהיה אחראי לקבוע את מחיר הכרטיס ולבחון את הכדאיות הכלכלית וההשלכות המיסוייות של הפעילות ו/או השרות אותו הוא מציע, אבוקייק בע"מ אינה אחראית לכל היבט פיננסי הקשור לבית העסק.

זכויות יוצרים

האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פירסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש אבוקייק בע"מ או מבעל הזכויות בו, הינו אסור.

אבוקייק בע"מ וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר, בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של זברה חוויות בע"מ, כל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

משתמש הקצה ו/או בית העסק לא יעלה לאתר, יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה ו/או בית העסק יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות בקשר עם כל חומר שהועלה על ידו כאמור וכל נזק אחר הקשור לכך

דיוור

על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, אבוקייק בע"מ חפצה לשלוח לך הודעות לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת עת רכשת כרטיסים באתר.

הנך מאשר בזאת ל"אבוקייק בע"מ" ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של אבוקייק בע"מ בכתובת הדואר. האלקטרוני abukayak@gmail.com  ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך ש"אבוקייק בע"מ" ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, מסרונים, תכתובת דואר אלקטרוני, ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

כל פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק (שם, תמונת, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר משתמש הקצה ו/או בית העסק במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי הקצה ו/או בת העסק, יישמרו במאגרי המידע של אבוקייק בע"מ

אבוקייק בע"מ תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלהם באתר, בכפוף לכל דין.

בוררות וסמכות משפטית

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר abukayak.co.il  ואו בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם תנאי מימוש ספציפיים ובהסכמים אחרים אם קיימים מול הספקים המפרסמים כאן , תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים. מקום קיום הבוררות יהיה בעפולה או במחוז הצפון בישראל.

בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך בעפולה או מחוז הצפון בישראל.

אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.